ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης τριών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου, Δημοτικού Σχολείου Στρατωνίου και Νηπιαγωγείου Αρναίας .

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αριστοτέλη

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/2007) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-08)

β) Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990

γ) Το με αριθ.πρωτ. δ4/409/31-7-98 έγγραφο του Υπ.ΕΠΘ

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2012)

ε) Το πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων Νηπιαγωγείου Αρναίας με αρ. πρωτ. 10/16-06-2017
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου, του Δημοτικού Σχολείου Στρατωνίου και του Νηπιαγωγείου Αρναίας .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 21/6/2018.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και η μοριοδότηση καθορίζονται ως εξής:

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι  θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση,  κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Χαλκιδικής (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 40 μονάδες ανά μήνα
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

3. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες)

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

5.  ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

6. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες)

7. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ – ΑΜΕΑ (50 μονάδες για κάθε μέλος)

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υπηρεσίες καθαριότητας (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

9. OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( εισόδημα <=3000 € 100 μονάδες, από 3001 έως 6000 € 70 μονάδες, από 6001 έως 9000 € 40 μονάδες και από 9001 έως 12000 € 20 μονάδες)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.- Αίτηση του υποψηφίου

2.- Φωτοτυπία Ταυτότητας

3.- Εντοπιότητα: α) Πιστοποιητικό Γέννησης ή β) Βεβαίωση κατοικίας (μόνο για τον
γ΄ βαθμό εντοπιότητας)

4.- Ανεργία: Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5.- Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνου: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
ΑΣΠΕ

6.- Ανήλικα τέκνα: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.- Γονέας ή Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης

8.- Προστατευόμενο μέλος με αναπηρία: α) Απόφαση υγειονομικής επιτροπής και
β) Φορολογική Δήλωση στην οποία συμπεριλαμβάνεται το προστατευόμενο μέλος

9.- Εμπειρία: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

10. Εισόδημα: Εκκαθαριστικό τελευταίου Οικ. Έτους

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο  της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε πίνακες ανά βαθμό εντοπιότητας. Στον κάθε πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας μέσα στον ίδιο πίνακα προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κ.ο.κ. με τη σειρά των κριτηρίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου,   στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ιερισού. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου, του Δημοτικού Σχολείου Στρατωνίου και του Νηπιαγωγείου Αρναίας και θα διατίθεται από το γραφείο  της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας. 
.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 15/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αριστοτέλη


ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ