Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες ανάγκες της Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

 

Έχοντας υπόψη την 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας οικοδομικών υλικών για διάφορες ανάγκες της Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη», προϋπολογισμού  74.359,70 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, 209, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 44111000-1

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά οικοδομικά υλικά για διάφορες ανάγκες της Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, για τμηματική παράδοση στην αποθήκη του Δήμου στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των υλικών, όποιο εκπνεύσει πρώτο.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή και στις δύο βασικές ομάδες της με αριθμό 07/2017 Μελέτης, σύμφωνα με τον Πίνακα του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/11/2017 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  08/11/2017  ημέρα  Τετάρτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο. Επίσης στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για όλες τις ομάδες, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 08/11/2017  ημέρα  Τετάρτη, αλλά μόνο γι’ αυτές που δεν έχουν καλυφθεί.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6662.12 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017.

 

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των 3 Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

Αρναία 19/10/2017

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ