Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2017 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων

Ο Δήμος Αριστοτέλη

Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

  1. Την υπ’αριθμ.67/28-02-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη έτους 2017.
  2. Την υπ’αριθμ. 8256/3-5-2017 εισηγητική έκθεση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για  πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής»
  3. Την υπ΄ αριθμ. 17349/25-5-2017 (ΑΔΑ:60ΕΑ465ΧΘ7-6H4) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Αριστοτέλη η απασχόληση πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αριθμ. 15790/29-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  4. Την υπ΄ αριθμ. 231/28-7-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  5. Το υπ΄ αριθμ. 22622/10-10-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 231/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αριστοτέλη».
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΕΚ 2720/τ. Β΄/18-11-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Την υπ΄ αριθμ. 32483/31-10-2017 βεβαίωση του  Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αριστοτέλη για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
  8. Το υπ΄ αριθμ. ΕΞ/476745/3875/10-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα: «Καθορισμός άδειας Χ.Μ.Ε.».

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

1

102

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (Γκρέϊτερ)

8 μήνες

1

103

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

8 μήνες

1

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διεύθυνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπούλου Χρυσούλας (τηλ.επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104) . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 07/12/2017 έως 18/12/2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ