Εγκεκριμένος Συνοπτικός Προυπολογισμός 2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Όπως ψηφίστηκε με την 453/27-12-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 35813/10-01-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης