Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017