ΕΣΠΑ - Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

 

Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Μονάδα φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028181 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

Συνολικό Κόστος Πράξης: 334.142,80

Κωδικός Πράξης: ΟΠΣ 5028181

Επικοινωνιακή Περιγραφή: Η Προτεινόμενη Πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομαγγανίωση και αποσιδήρωση του νερού από τη γεώτρηση « Καρυές- Μαρμαράδες» της Τ.Κ. Πυργαδικίων, του Δήμου Αριστοτέλη.

Υπεύθυνος Πράξης: Τριανταφύλλου Κυριακή, ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2377 3 50024

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των Πόρων» 

Ορίζοντας Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2020