ΕΣΠΑ - Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5028180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

 Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5028180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

 

 

Θέμα: Ένταξη Πράξης « Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5028180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»

Συνολικό Κόστος Πράξης: 338.011,60

Κωδικός Πράξης: ΟΠΣ 5028180

Επικοινωνιακή Περιγραφή: Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την αποσιδήρωση και απομαγγανίωση του νερού στη θέση «Πέπηρα» της Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη.

Υπεύθυνος Πράξης: Τριανταφύλλου Κυριακή, ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2377 3 50024

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των Πόρων» 

Ορίζοντας Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2020