Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης).
 την αριθμ. 55/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με  Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010.
 Την ανάγκη πλήρωσης μίας  (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση σε χρηματοδοτούμενα Κοινοτικά Προγράμματα και Προγράμματα ΕΣΠΑ.
 Την αριθμ. πρωτ. 578/13-01-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη.

Προσκαλεί

         Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου -Γνωστοποιείται η πλήρωση μίας Θέσης  Ειδικού Συνεργάτη  με την παρούσα -  ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007.
         Ειδικότερα :
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
• πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
• πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άνδρες).
• πιστοποιητικό υγείας & φυσικής καταλληλότητας (βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.4210/2013).
• πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ΠΕ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3)  Βιογραφικό σημείωμα.
4) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
5) Απόδειξη εμπειρίας κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τις αντίστοιχες περί εμπειριών του Ν.3584/2007, σε θέματα χρηματοδοτούμενων Κοινοτικών Προγραμμάτων και  Προγραμμάτων  ΕΣΠΑ.
6) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate).

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Αριστοτέλη.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αριστοτέλη, μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη, (Δημαρχιακό Κατάστημα, Αγ. Όρους 2, 63075, Ιερισσός, τηλ. 23773 50003) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.