Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
3. Την αριθ. 19/2020 (ΑΔΑ: 6Ζ20ΩΨ2-ΔΣ0) του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων για το έτος 2020, ορίσθηκαν ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β’/2720/18.11.2011) άρθρο 25 και οι τροποποιήσεις ΦΕΚ Β’ 2717/24-10-2013 , ΦΕΚ Β’ 232/5-02-2014 & 3429/03-10-2017 και ΦΕΚ Β’, άρθρο 26 όπως ισχύει σήμερα.
5. Την αριθ. 916/19.01.2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη, για την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2020.
6.  Τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Σταγείρων Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη, τις ώρες 08:00 έως 14:00.

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη με την αριθμ. 397/2017 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των Υδρονομέων άρδευσης σε (14) δέκα τέσσερις.
Από τις θέσεις αυτές:
α. τρία (3) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Αρναίας,  με επτάμηνη σύμβαση.
β.  δύο (02) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Παναγίας, με επτάμηνη σύμβαση.
γ. έξι (06) άτομα για τη θέση υδρονομέων άρδευσης και ένας (1) επόπτης, προορίζονται για την Δημοτική Ενότητα Σταγείρων Ακάνθου, με επτάμηνη σύμβαση.

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01 Μαρτίου έως και 31 Οκτωβρίου.


3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να επιλεγούν Υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
β) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίσθηκε παραπάνω (άρθρο 2).

9. Αναδιορισμός
Τα Υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Καθήκοντα Υδρονομέων σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’]

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως και την καθιερωμένη σειράν άρδευσης.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά αυλάκια μέχρι να φτάσουν σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων
διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεση γνωστοποίηση στο Δήμο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα της επιλογής με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Αρναίας, Παναγίας και Ιερισσού.

12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω παρέχονται στα Δημοτικά Καταστήματα Ιερισσού, Μ. Παναγίας και Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη, από την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00, αλλά και στα τηλέφωνα: 2377350000 2372350201, 2372350105 και 2372350104, FAX: 2377022414 & 23720-22560.

Αντίγραφο της πρόσκλησης αυτής χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.