Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020, για χρονικό διάστημα 3 μηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 05/2020 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών (Άρθρο 47 Ν. 4688/24.05.2020).
Επειδή η Μελέτη συντάχθηκε πριν την ισχύ του ως άνω Νόμου και συνεπώς ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ύψους 72.727,13 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24 %, έχει υπολογισθεί για 4 μήνες [(Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) (συνολικά 122 ημέρες, 19 αργίες και Κυριακές)], οι υποψήφιοι ανάδοχοι εκτέλεσης της υπηρεσίας θα υποβάλουν προσφορά υπολογίζοντας την δαπάνη για την επάνδρωση δύο (2) πύργων για 3 μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος), υπολογίζοντας αναλυτικά το κόστος ανά είδος δαπάνης συγκεκριμένα για το παραπάνω χρονικό διάστημα (συνολικά 92 ημέρες, 14 αργίες και Κυριακές).

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 50127, 209, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Κωδικός CPV: 92332000-7

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για  το  έτος 2020 (01.07 – 30.09.20), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με το από 06/05/2020 Πρακτικό της επιτροπής ελέγχου – χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας (του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018) και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. Οι παραλίες είναι :
1. Παραλία Ιερισσού, Δ. Κ. Ιερισσού (ένας ναυαγοσώστης)
2. Παραλία Αλυκές, Δ. Κ. Αμμουλιανής (ένας ναυαγοσώστης).

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/06/2020 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  18/06/2020  ημέρα  Πέμπτη, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6142.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

12. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 17 της Διακήρυξης.

13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των 3 Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

 

Αρναία 01/06/2020 
                                                                                                                     Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ