Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ιερισσός, 8-7-2020
Αριθμ. Πρωτοκ.:12412

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής  δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 14-07-2020 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-7-2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  9.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 11.00 π.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΚΟΜΙΤΣΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-τραπέζια) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 18.000 ευρώ
2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10τ.μ.  ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ( καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3000
ευρώ

3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15.000
ευρώ
4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 39,28τ.μ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 1.178 ευρώ
5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3000
ευρώ

6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15000
ευρώ

7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3000
ευρώ

8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15000
ευρώ

9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3000
ευρώ

10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15.000 ευρώ

11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10,31 τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ (καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ

12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60 τ.μ.  ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ.  ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15.000 ευρώ
14 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ.  ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
15 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
16 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ.  ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15.000 ευρώ
17 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ        ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
18 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ  ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
19 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 15.000 ευρώ
20 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 499,07 τ.μ ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 17966 ευρώ
21 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 100 τ.μ. ΤΡΑΝΟ ΛΙΒΑΔΙ (θαλάσσια μέσα αναψυχής θαλάσσιο πάρκο) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
22 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 18000 ευρώ
23 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 125 τ.μ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (θαλάσσια μέσα αναψυχής  Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
24 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 500 τ.μ. ΑΚΤΗ ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Μονοετής σύμβαση έως 31-12-2020 5000 ευρώ
25 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (καντίνα) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 3.000 ευρώ
26 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 490 τ.μ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 14.700 ευρώ
27 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 24 τ.μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 720 ευρώ
28 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 75 τ.μ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Τριετής σύμβαση έως 31-12-2022 2.250 ευρώ


Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.
2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.
Αν πρόκειται για Α.Ε. απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και ορισμός προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.
4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10%του κατακυρωθέντος μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.
6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)
7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη
8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ
9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
10)Πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αν πρόκειται για εταιρεία).
11)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ. ΚΥΑ 47458ΕΞ/15-5-2020 και των τροποποιήσεων αυτής.
Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται .Επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.
12)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
13) Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία της θέσης 5 ΚΟΜΙΤΣΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ  οι ενδιαφερόμενοι εκτός των άλλων δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίσουν άδεια αρμόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν το δικαίωμα σερβιρίσματος σε τραπεζοκαθίσματα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 11060/22-6-2020 Διακήρυξη δημοπρασίας καθώς και η υπ΄αριθμ. 117/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.
Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη. Αρμόδια υπάλληλος: Καραβασίλη Ελένη Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο: 2377350010.
                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ