Προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη»

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» συνολικής εκτιμώμενης αξίας  338.011,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (272.590,00 € + 24% ΦΠΑ 65.421,60 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 4392/02-08-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας - MIS 5028180) και από ίδιους πόρους

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

2. Κωδικός CPV: 42912300 – Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από την γεώτρηση «Πέπηρα» της Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.07.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:01:00
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06.08.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 12.08.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

6. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 5.451,80 € και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς


7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της

9. Ενστάσεις: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης

10. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.dimosaristoteli.gr, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diaugeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Στυλιανός Θ. Βαλιάνος