Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη», προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ. : 2377 3 50000
Telefax : 2377 0 22414, 2372 0 23062
E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr
Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 117, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414 (κ. Χατζηλίδης Κων/νος). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3. Κωδικός CPV: 90470000-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την υπηρεσία καθαρισμού των αποχετευτικών δικτύων και αντλιοστασίων – φρεατίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη.  Τα αντλιοστάσια που θα καθαριστούν είναι τα συλλεκτήρια των οικισμών Ουρανούπολης, Νέων Ρόδων, Ιερισσού και Αμμουλιανής, τα ενδιάμεσα Ουρανούπολης και Νέων Ρόδων εφόσον απαιτείται, και οποιαδήποτε άλλη συναφή εργασία χρειαστεί, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 24/2020 Μελέτη του Δήμου Αριστοτέλη

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξαντληθούν οι προμελετηθείσες ποσότητες δύναται να παραταθεί επί τετράμηνο, χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που αποδεδειγμένα έχουν εμπειρία στις εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη και να διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή της. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  05/11/2020  ημέρα  Πέμπτη, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

15. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 19 της Διακήρυξης

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ιερισσός 16/10/2020 
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ