Πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/ 2021
Για την πρόσληψη 07 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, Κεφ 2, (εξαιρέσεις) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54
Α),
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15 «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των
ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου,
4. Το υπ’ αριθμόν 14626/26-02-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021, στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ
αυτών»
5. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 152/16-03-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Φορέα μας
6. Την υπ’ αριθμόν 18/2021, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου , με
θέμα « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021, στο Αριστοτέλειο
Πνευματικό Κέντρο, ΝΠΔΔ Δήμου Αριστοτέλη»
7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33019/05-04-2021, εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο (με
αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,
8. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44866/15-6-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΞΘ46ΜΤΛ6-ΚΙΡ), Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής,
η απασχόληση (13) ατόμων , με εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 46174/21-06-2021, Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα
Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου,
10. Την υπ’ αριθμόν 11/2021 Απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με
θέμα «Ορισμός 3μελούς επιτροπής του ΑΠΚ για προσλήψεις προσωπικού»
11. Την υπ’ αριθμόν 48/2021 Απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με
θέμα «Προκήρυξη για την πρόσληψη μουσικών για τη λειτουργία της μουσικής σχολής του
Δήμου Αριστοτέλη έτους 2021-2022 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, με αντίτιμο»
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμό της υπηρεσία μας,
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά
(07) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μουσικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και
στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):...