Αποτελέσματα Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την πρόσληψη 01 μουσικού ΠΕ-ΤΕ Μουσικού- Καλλιτεχνικού Διευθυντή/ τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου