Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού

Πλήρωση θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου
Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού.
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη:
 Τις παρ.3 και 4 του άρ. 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.3.1999)
 Την παρ. 45 άρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 α /14.3.2000)
 Την αρ. παρ. 2515/5/13 στ/15.9.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839 Β/19.9.97) ( η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την ΑΠ 2515/5/13/16.10.1997 (ΦΕΚ 967Β/29.10.1997)
 Την αρ. 32633/29.9.2000/ΥΑ
 Την με αρ. πρ. Φ.11.1/564/Γ1598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 Την αριθμό 34/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη (ΑΔΑ 6ΖΩ2ΟΚΞΖ-Ο1Φ)
Προκηρύσσει
Την πλήρωση μιας θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιερισσού , η θητεία του οποίου ορίζεται για το σχολικό έτος 2021-2022.
Στην εκάστοτε θέση μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησής του είναι:
 Από τις 7:45 έως 8:15 το πρωί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Πληροφορίες: Γκίκα Δήμητρα
Τηλ : 23720 41239 – 23723 50123
 Από 13:00 έως 13:30 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο κάθε σχολείο, μπορεί να αναπροσαρμοστούν όταν παραστεί ανάγκη, έπειτα από υπόδειξη του Διευθυντή του σχολείου.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Ο εθελοντής τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώματος κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 18/10/2021 μέχρι και 22/10/2021 στα Δημοτικά καταστήματα Μ. Παναγίας, Ιερισσού και Αρναίας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 Αίτηση
 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού 2020 και σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, του 2019
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 Ποινικό μητρώο
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
 Εντοπιότητα
 Κοινωνικά κριτήρια
 Προϋπηρεσία
Καθορισμός μοριοδότησης ως εξής:
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση, κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Χαλκιδικής (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για το τρίτο)
4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ – ΑΜΕΑ (17 μονάδες για κάθε μέλος)
6. OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( εισόδημα <=3000 € 100 μονάδες, από 3001 έως 6000 € 70 μονάδες, από 6001 έως 9000 € 40 μονάδες και από 9001 έως 12000 € 20 μονάδες)
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ως σχολικός τροχονόμος (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ