Πρόσληψη 02 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (02) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 Αριστοτέλειο
Δημοτικό ωδείο
Δήμος Αριστοτέλη ΤΕ ή ΔΕ μουσικός με ειδικότητα στη Σχολή
Παραδοσιακών και Λαϊκών Οργάνων
(Σαντούρι)
7 μήνες 1
102 Αριστοτέλειο
Δημοτικό ωδείο
Δήμος Αριστοτέλη ΔΕ μουσικός στη Σχολή σύγχρονου τμήματος
με ειδικότητα στα κρουστά (Ντραμς)
7 μήνες 1
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αριστοτέλη, στο ΚΕΠ
Ιερισσού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosaristoteli.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 12/11/2021 έως και 22/11/2021, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2, ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Τ.Κ 63075, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 23770
21121, εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.dimosaristoteli.gr.
Ο Πρόεδρος του ΑΠΚ
ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ