Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  
               

   Ιερισσός, 06/12/2022
                   Α.Π. 23994

ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   848.217,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣ 5028732

CPV: 45212225-9   Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»
  
Το έργο αφορά στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 848.217,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ,  απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α.


1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Αριστοτέλη, (www.dimosaristoteli.gr) (επιλογή Ενημέρωση, επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 27/ 12/ 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
3. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 02/ 01/ 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
4. Η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία.
5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, όπως τροποιήθηκε από το άρθρο 37 ΤΟΥ Ν.4782/2021(επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι¬  Δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων¬ (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου¬ (Ε.Ο.Χ) ¬¬
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα¬ 1,2,4 και 5 ¬και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος¬ Ι ¬της ως άνω Συμφωνίας, καθώς κα鬬
δ)¬σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.964,35 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
10. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα  (12) ημερολογιακοί μήνες.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο κωδικός της Σ.Α της πράξης είναι 2019ΣΕ27510079 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου¬¬ Αριστοτέλη.
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Στυλιανός Βαλιάνος