ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίουΔ

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ.Κ. Στρατονίκης εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Στρατωνίου

20 ΙΟΥΛ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:114/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές όπως ειδικότερα ορίζεται άρθρο 5 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

20 ΙΟΥΛ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςανοικτόδημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεσητου έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 100...

διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

19 ΙΟΥΛ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ           Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 106/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής           Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 74...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

28 ΙΟΥΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την «προμήθεια  καλαθοφόρου οχήματος», προϋπολογισμού 31...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών

24 ΙΟΥΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2016          Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

17 ΙΟΥΝ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 23-06-2016 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα

14 ΙΟΥΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής         Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Αριστοτέλη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...

διαβάστε περισσότερα...