ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου 2 στην Ολυμπιάδα

28 ΑΠΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 32/2017 απόφαση του Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

15 ΑΠΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 40/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

06 ΑΠΡ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής   Έχοντας υπόψη την 30/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

08 ΜΑΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Υπηρεσίας σε νέο οίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 6 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

09 ΦΕΒ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 6 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 ΙΑΝ 2017

Διευκρινίσεις για το αρθ.19.3 της αναλυτικής διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:  «ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ για την εκπόνηση α) Αρχιτεκτονικών Μελετών, β) Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, γ) Στατικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών Μελετών, ε)  Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών Μελετών και στ) Ενεργειακών Μελετών για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στο σχεδιασμό κτιριακών υποδομών...

διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, β) ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ

10 ΙΑΝ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 τουΝ...

διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠOΝΗΣΗ α) ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

10 ΙΑΝ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 τουΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων

10 ΙΑΝ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διάθεση άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού – διάνοιξης δρόμων, λόγω παγετού και χιονοπτώσεων στο Δήμο Αριστοτέλη» Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατόπιν κήρυξής του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας από 07-01-2017 έως και 23-01-2017, σύμφωνα με τη με αριθμό ΦΦΚ4/7138/84/09-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32γ, 66, 116, 118, 120 και 379 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α’/08-08-2016), των επιμέρους εργασιών – παροχής υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού (ανατρεπόμενο τετραξονικό)

31 ΔΕΚ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 190/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...