ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

18 ΜΑΪ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Υπηρεσίας σε νέο οίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

16 ΜΑΪ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 27-05-2016 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης...

διαβάστε περισσότερα...

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Πυργαδικίων

12 ΜΑΪ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:61/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές όπως ειδικότερα ορίζεται άρθρο 5 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη

30 ΑΠΡ 2016

Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, β) τις διατάξεις του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Στρατωνίου

20 ΑΠΡ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:38/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' αριθμ. 24 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

12 ΑΠΡ 2016

Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 100/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 41/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 24 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 24-04-2016...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας

15 ΜΑΡ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ            Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 22/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής          Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίµων : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2016», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ακέραιο ποσοστό, στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

02 ΦΕΒ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

18 ΙΑΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής      Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 212...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ

18 ΙΑΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 194/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής      Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ...

διαβάστε περισσότερα...