Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή για τη διετία 2014-2015 απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη:
1. Βαλσαμής Ελευθέριος
2. Κωτάκης Γεώργιος
3. Τσακνής Αργύριος
4. Ψιλιάγκος Δημήτριος
5. Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
6. Καραβασιλικός Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Δουλάκης Ιωάννης
2. Μητροφάνης Ιωάννης
3. Μήτρου-Ιατρού Αικατερίνη
4. Κούκος Γεώργιος
5. Λαμπρινός Ιωάννης