Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη
Αλέξιος Αντωνίου
Νικόλαος Αυγερινός
Παναγιώτης Μουσλής
Νικόλαος Κεφαλάς
Αριστείδης Τζίτζος
Γεώργιος Κωτάκης
Αναπληρωματικά μέλη
Ευγενία Γιαννούση
Αθανάσιος Τσιάλα
Αικατερίνη Μήτρου
Κωνσταντίνος Γκοντίνος