ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

01 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ2/2016 - Πρόσληψη 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

30 ΝΟΕ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου σύμφωνα με: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αριστοτέλη

21 ΟΚΤ 2016

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 167 του Ν 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Το Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-09-2013) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού, 3...

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Πρακτικό Άξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόσληψης των Μουσικών

10 ΟΚΤ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΑΞΤΑΔΑ ΣΟΧ1/2016

30 ΙΟΥΝ 2016

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2016, της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, που αφορούν την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Εποχιακού προσωπικού από την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ (ΣΟΧ1/2016)

07 ΙΟΥΝ 2016

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (08) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2016 - Ακύρωση

23 ΦΕΒ 2016

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2016 - Πρόσληψη προσωπικού (3) θέσεων

27 ΙΑΝ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ,σύμφωνα με το άρθ...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

30 ΔΕΚ 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 - τον ΟΕΥ του Δήμου Αριστοτέλη Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Οικονομικών των ΟΤΑ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2015

23 ΔΕΚ 2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2015 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτριών (23) ατόμων:

διαβάστε περισσότερα...