ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

20 ΙΟΥΝ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

Διορθωτική Προκήρυξη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης Οικισμού Ιερισσού

14 ΜΑΡ 2012

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2012 Δημοτικής Επιχείρησης Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ

08 ΜΑΡ 2012

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»   Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργίας εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι Μεγάλης Παναγίας και της Κοινωνικής Μέριμνας Αρναίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μουσικών

01 ΜΑΡ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Δημοπρασίας ΚΑΠΗ

12 ΙΑΝ 2012

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α) της παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης Οικισμού Ιερισσού

08 ΙΑΝ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ4/2011 Δημοτικής Επιχείρησης Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ

13 ΝΟΕ 2011

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη Μεγάλη Παναγία, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Στρατώνι και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Αρναία και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

Προκηρύξεις Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2011, ΣΟΧ2/2011 και ΣΟΧ3/2011 Δημοτικής Επιχείρησης

10 ΑΥΓ 2011

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Ανακοινώνει ΣΟΧ1/2011 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Μεγάλης Παναγίας, του Παιδικού Σταθμού Νέων Ρόδων και του Παιδικού Σταθμού Ιερισσού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ2/2011 Δημοτικής Επιχείρησης

26 ΜΑΪ 2011

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Δημοτικής Επιχείρησης

28 ΜΑΡ 2011

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...