Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Δημοτικής Επιχείρησης

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ), που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:

1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ- ΣΤΑΓΕΙΡΑ)
Οκτώ (8) μήνες, 1 ΑΤΟΜΟ

2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ- ΙΕΡΙΣΣΟΣ)
Έξι (6) μήνες, 1 ΑΤΟΜΟ

3. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΜΠΙΝΓΚ – ΙΕΡΙΣΣΟΣ)
Πέντε (5) μήνες, 1 ΑΤΟΜΟ

Οι θέσεις περιλαμβάνουν εργασία απογεύματα, σαββατοκύριακα και αργίες και το ωράριο είναι σπαστό ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης,

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΠΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Θέση 1:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραμματέων ή
Οικονομίας ή
Βιβλιοθηκονομίας ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
Υπαλλήλων Διοίκησης ή
Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Θέση 2:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Θέση 3:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
δ) Καλή γνώση γερμανικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 3:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με στοιχείο α, β και γ.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στην Ιερισσό, του ΚΕΠ στην Ιερισσό, της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την Κυριακή 03-04-2011 έως και την Τρίτη 12-04-2011, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

Για περισσότερες πληροφορίες κα. Μπλε
Τηλ: 23770 21130
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη παρακάτω: