ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Β Φάση, Υποέργο 2: Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ».

23 ΟΚΤ 2020

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Β Φάση, Υποέργο 2: Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ»...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΣΩΤ. – ΕΞΩΤ.) ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

21 ΟΚΤ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 199/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη»

16 ΟΚΤ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη», προϋπολογισμού 74...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΓΓΟΣ» Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

10 ΣΕΠ 2020

Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Πυργαδικίων, Δήμου Αριστοτέλη»

20 ΙΟΥΛ 2020

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη»

17 ΙΟΥΛ 2020

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού, στην Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

10 ΙΟΥΛ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 8-7-2020 Αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ»

01 ΙΟΥΛ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

25 ΙΟΥΝ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020, για χρονικό διάστημα 3 μηνών

04 ΙΟΥΝ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...