ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

«Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη»

08 ΟΚΤ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 162/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφορικά με την «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

27 ΣΕΠ 2018

Ο Δήμος Αριστοτέλη προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση (σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4412/2016, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για  το έργο με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφορικά με την «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

27 ΣΕΠ 2018

Ο Δήμος Αριστοτέλη προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση (σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4412/2016, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για  το έργο με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφορικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

27 ΣΕΠ 2018

Ο Δήμος Αριστοτέλη προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση (σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4412/2016, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για  το έργο με τίτλο: «Μονάδα Φίλτρανσης Νερού Τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Εκμίσθωση Κυλικείων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Ρόδων, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού

07 ΣΕΠ 2018

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των με αριθμό 129 και 132 δημοτικών ακινήτων, κείμενων στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

05 ΣΕΠ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Έχοντας υπόψιν: 1. Την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης - Φιδοαπώθησης - Ψεκασμού Κουνουπιών για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018

10 ΙΟΥΛ 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και έκτακτης ανάγκης, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη διενέργεια της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗΣ – ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικής δαπάνης 3...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια Εμφιαλωμένου Φυσικού Μεταλλικού Νερού για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2017

02 ΙΟΥΛ 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμπληρωματικά της με αριθμό 13765/22-06-2018 πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών διατροφής, λόγω κατεπείγοντος και έκτακτης ανάγκης, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικής δαπάνης 1...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Συντήρησης Συστήματος Κατάσβεσης Κουζίνας για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 201

02 ΙΟΥΛ 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και έκτακτης ανάγκης, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη διενέργεια της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικής δαπάνης 396,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικό Προυπολογισμό...

διαβάστε περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Συντήρησης Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018

02 ΙΟΥΛ 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και έκτακτης ανάγκης, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη διενέργεια της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικής δαπάνης 2...

διαβάστε περισσότερα...