ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των πενήντα τριών (53) υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022

23 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά εννέα (9) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

05 ΜΑΪ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022)

28 ΑΠΡ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ

14 ΑΠΡ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2022

09 ΜΑΡ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/21 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

09 ΦΕΒ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

30 ΔΕΚ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΠΒΩΨ2-ΧΟ1) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

30 ΔΕΚ 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/21 ΤΟΥ Α.Π.Κ.

26 ΝΟΕ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη 02 μουσικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ καθηγητών μουσικής εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

11 ΝΟΕ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π...

διαβάστε περισσότερα...