ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΤΕ ΙΔΟΧ

30 ΑΠΡ 2020

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης  και συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα << Βοήθεια στο Σπίτι  » της ΔΗ...

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΙΔΟΧ της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ω8Ε0ΩΨ2-Ο5Μ)

23 ΑΠΡ 2020

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

15 ΑΠΡ 2020

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΙΔΟΧ

08 ΑΠΡ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ω8Ε0ΩΨ2-Ο5Μ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2020

03 ΜΑΡ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

20 ΦΕΒ 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας

24 ΔΕΚ 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη: ·         Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Μία Θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

31 ΟΚΤ 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων για Πολιτικούς Μηχανικούς

22 ΣΕΠ 2019

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

12 ΙΟΥΛ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθ...

διαβάστε περισσότερα...