ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

15 ΝΟΕ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2022 του ΑΠΚ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

05 ΟΚΤ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2022 για την πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» διάρκειας έως 9 μήνες

16 ΣΕΠ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

15 ΣΕΠ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π...

διαβάστε περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ/ΤΕ Μουσικός- Καλλιτεχνικός/η Διευθυντής/τρια Μουσικής Σχολής» συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες

01 ΣΕΠ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

29 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

25 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

19 ΑΥΓ 2022

διαβάστε περισσότερα...

"Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας"

05 ΑΥΓ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/τριες Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη

01 ΑΥΓ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 14519/01-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΒ9ΩΨ2-ΓΨΞ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΈΑ (9) ΑΤΌΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...