Προκήρυξη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης Οικισμού Ιερισσού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αριστοτέλη,
Διεύθυνση: Δημαρχείο Αριστοτέλη, Ιερισσός, ΤΚ 63075, Ιερισσός, Χαλκιδική, Ελλάδα,
Σημεία επαφής 1) Δήμος Αριστοτέλη, Τηλέφωνο: 23773-50012, 2372350116,
Fax: 23770-22414.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Τεχνικές προδιαγραφές & συμπληρωματικά έγγραφα από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου Νομού Χαλκιδικής»
και ο τόπος της παροχής εντοπίζεται στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της μελέτης είναι: η σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, η Πολεοδομική μελέτη και η Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού, όπως αυτές προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου. Η έκταση της περιοχής μελέτης είναι 1168 στρ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 936.733,32€(χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
β1) κατηγορία 16 Τοπογραφικές και Κτηματογραφικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 510.928,08€,
β2) κατηγορία 02 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 394.670,78€
β3) κατηγορία 20 Γεωλογικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.321,31€
β4) κατηγορία 13 Υδραυλικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.813,15€

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 27 μήνες


Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 18.734,66 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 46.836,66 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά τέλη – προείσπραξη εισφορών σε χρήμα τα οποία θα καταβληθούν από τους ωφελούμενους Δημότες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν.1828/1989, αρθ.10, παρ 2 Ν.3044/2002, ΚΥΑ 5494/04-02-2004), με κωδικό πίστωσης ΚΑ 40.7413.04 του προϋπολογισμού του 2012.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Δ ή Ε΄
στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξεων Δ΄ή Ε΄
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Α΄ή Β΄
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α΄

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας
για την κατηγορία μελέτης 20 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς ή 4ετούς εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 13 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 21/02/2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω υπηρεσία και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών κατ΄επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29/02/2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το Δήμο Αριστοτέλη, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Προδικαστικές προσφυγές (βάσει του Ν.3886/2010). Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβαν πλήρη γνώση αυτών. Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 29/12/2011 και 02/01/2012.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΠΑΧΤΑΣ