Διορθωτική Προκήρυξη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης Οικισμού Ιερισσού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αριστοτέλη,
Διεύθυνση: Δημαρχείο Αριστοτέλη, Ιερισσός, ΤΚ 63075, Ιερισσός, Χαλκιδική, Ελλάδα,
Σημεία επαφής 1) Δήμος Αριστοτέλη, Τηλέφωνο: 23773-50012, 2372350116,
Fax: 23770-22414.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο τίτλος της μελέτης είναι «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου Νομού Χαλκιδικής» και ο τόπος της παροχής εντοπίζεται στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή
Προκήρυξη της ΕΕ στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση: 2011/S251-410285 της 30/12/2011
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 29/12/2011
Έχουν υπάρξει διορθώσεις της αρχικής προκήρυξης με την με αριθμό 2012/S 2-001891 δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.K.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη:
Στο Τεύχος Προκήρυξης στην παράγραφο 20.1, και συγκεκριμένα στο σημείο α1), το εδαφ. β. ,οι παρόμοιες μελέτες για την κατηγορία 16, επαναδιατυπώνονται ως εξής:

Ως «παρόμοιες μελέτες» νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: Μελέτες κτηματογράφησης, Μελέτες κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, Μελέτες για την δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων, πράξεων εφαρμογής, υψομετρικές μελέτες, μελέτες αναδασμών, απαλλοτριώσεων, εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μητρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός Ελλάδος να έχουν παράσχει αντίστοιχες υπηρεσίες).

Στο Τεύχος Προκήρυξης στην παράγραφο 20.1, και συγκεκριμένα στο σημείο α2), το εδαφ. β. ,οι παρόμοιες μελέτες για την κατηγορία 02, επαναδιατυπώνονται ως εξής:

Ως «παρόμοιες μελέτες» νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης α’ η β’ κατοικίας, Πολεοδομικές μελέτης αναθεώρησης, Πολεοδομικές μελέτες ανάπλασης, Πολεοδομικές μελέτες περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), Πολεοδομικές μελέτες ειδικών παραγωγικών χρήσεων κλπ.

Στο Τεύχος Προκήρυξης μετά την παράγραφο 20.1, προστίθεται η παράγραφος 20.2 ως εξής:
20.2. Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.

Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν, αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής οι οποίοι εφεξής θα ονομάζονται «δανειστές». Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση δανεισμού εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 20.1 της παρούσας, οι τρίτοι (επί ποινή αποκλεισμού των διαγωνιζομένων) δεν επιτρέπεται να δανείζουν την εμπειρία τους σε περισσότερους από έναν διαγωνιζόμενους.

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν επιτρέπεται διαγωνιζόμενος να είναι παράλληλα και δανειστής σε άλλο διαγωνιζόμενο.

Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη:
1. Νέα Προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 04/04/2012 και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Επομένως, ως νέα ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών ορίζεται κατ’ ελάχιστον η 04-12-2012, με διάρκεια ισχύος εγγυητικών επιστολών τουλάχιστον έως την 04-01-2013.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 02/03/2012.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Κ.Α.Α.ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ