Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 της Φροντίδας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
« Η Φροντίδα»

Ανακοινώνει

τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργίας εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι Μεγάλης Παναγίας και της Κοινωνικής Μέριμνας Αρναίας.