Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων:
(2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
(1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB)
(1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ).

Τα αποτελέσματα της πρώτης θέσης φαίνονται παρακάτω. Για τη δεύτερη και τρίτη θέση δεν υπήρχαν αιτήσεις.