Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Ι.Δ. , Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.  «Η Φροντίδα» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 ( Δύο ) Ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της με τις εξής ειδικότητες :

  • 2 Θέσεις Κατηγορίας ΠΕ – Ειδικότητας Νηπιαγωγών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα  αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:BΛ1ΥΟΛΔ4-1Ρ9 ) , το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν από το δικτυακό τόπο www@dimosaristoteli.gr

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν .

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074 υπόψη κ. Αριστείδη Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2372022988, 21160).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από Παρασκευή 29-11-2013 έως και Δευτέρα 9-12-2013

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

« Η Φροντίδα»

Άννα Γεωργάκα