Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.  «Η Φροντίδα»