ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμετα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δήμο Αριστοτέλη, από Τετάρτη 26-05-2015 έως και Τρίτη 02-06-2015