ΦΡΟΝΤΙΔΑ - Πρόσληψη παιδιάτρων με σύμβαση έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη

«Η Φροντίδα»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις  διατάξεις της  παρ. 4 του  άρθρου  30  του  Ν.4314/2014
  5. Τις  διατάξεις της  παρ. 3 του  άρθρου  8  του  Ν.4325/2015
  6. Την υπ' αριθ. 62/17-7-2015 ΑΔΑ:7ΒΜΤΟΛΔ4-ΞΛΕ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>
  7. Την με  αριθμ. Πρωτ. 324/16-7-2015 βεβαίωση ότι  οι  προβλεπόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου  καλύπτονται από τον προϋπολογισμό έτους 2015 και στον   προϋπολογισμό του έτους 2016 θα  προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 (δύο) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση  του έργου << Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ στους Παιδικούς Σταθμούς της <<ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.>> συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΙΕΡΙΣΣΟΥ  , ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

(ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ) 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

1

102

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,  ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΑΝΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

(ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ) 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

101,102

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·Πτυχίο  ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το  ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

·Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ειδικότητας Παιδιάτρου

·Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

·Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

 

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από25 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «4-2-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα» Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074 υπόψη κ. Αριστείδη Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 23720-22988). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074 υπόψη κ. Αριστείδη Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 23720-22988).

 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

« Η Φροντίδα»

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΜΗΤΡΟΥ