Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αποκατάσταση κατολισθαίνοντων πρανών οδού πρόσβασης οδού πρόσβασης οικισμού Βαρβάρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 196/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 505.000,00 (με ΦΠΑ ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3669/08.

ΗΔιακήρυξη του έργου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το  υπόδειγμα τύπου Β΄ όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.487/2013(ΦΕΚ2897/15-11-2013) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμωνα με τις ρυθμίσεις των Ν.4250/14,4278/14 ΚΑΙ 4281/2014(Απόφαση 338/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία (αρ.πρωτ:4591/3-11-2014)της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

Σε δύο κρίσιμες θέσεις του οδικού δικτύου του οικισμού Βαρβάρας – στην νότια και στηνβόρεια είσοδο – παρατηρούνται τοπικές αστοχίες των οδών οι οποίες προκλήθηκαναπό έντονα κατολισθητικά φαινόμενα των εγγύς πρανών. Για την αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών χαράχθηκαν δύο νέες οδοί – μία για κάθε θέση βλάβης – οι οποίες προσαρμόσθηκαν στην οριζοντιογραφία – μηκοτομή – επικλίσεις – διατομέςτων οδών πρινκαι μετά τις βλάβες καθώς πρόκειται για αποκαταστάσεις τοπικών βλαβών.

Στην νότια είσοδο το σύστημα έδρασης της οδού στο προς αποκατάσταση τμήμα της αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 1,00m και πλάτους 8,90m. Η πλάκα αυτή εδράζεται σε δύο σειρές πασσάλων που ο άξονάς τους απέχει 0,90m από το άκρο της πλάκας. Στο δεξιό άκρο της πλάκας κατασκευάζεται στηθαίο εκ σκυροδέματος. Προτείνεται να τοποθετηθεί μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας που τοποθετείται με έμπηξη ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 και μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. Η αποστράγγιση των υδάτων από το κατάστρωμα γίνεται με συστοιχία 30 σχαρών σε δύο σειρές των 15 σχαρών έκαστη πριν την Χ.Θ. 0+000 της μελετώμενης οδού και διαγώνια κατά το πλάτος της οδού. Κάτω από τις σχάρες κατασκευάζεται διπλό κανάλι εκ σκυροδέματος με φορά εκκένωσης από την αριστερή προς την δεξιά οριογραμμή το οποίο συνεχίζει ως κλειστός οχετός ιδίων διαστάσεων μέχρι να διατρήσει την επιφάνεια του πλευρικού πρανούς επιχώματος της οδού, όπου αποκτά πάλι ανοικτή διατομή καναλιού που διήκει κατά μήκος του πρανούς και καταλήγει στο πόδα όπου εκκενώνει σε λιθορριπή. Σε όλο το μήκος της αριστερής οριογραμμής της οδού κατασκευάζεται τριγωνική τάφρος ομβρίων καθαιρώντας την κατασκευή εκ σκυροδέματος που υφίσταται σήμερα και στην δεξιά οριογραμμή επεκτείνεται το υφιστάμενο κρασπεδόρειθρο με πεζοδρόμιο έως την Χ.Θ. 0+072,86 και από εκεί έως το πέρας της οδού κατασκευάζεται τάφρος τριγωνικής διατομής.

Στην βόρεια είσοδο το σύστημα έδρασης της οδού στο προς αποκατάσταση τμήμα της αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 1,00m και πλάτους που κυμαίνεται από 7,00m έως 6,85m. Η πλάκα αυτή εδράζεται σε δύο σειρές πασσάλων και ο άξονας της αριστερής σειράς απέχει 0,90m από το αριστερό άκρο της πλάκας ενώ της δεξιάς σειράς απέχει 2,40m από το δεξιό άκρο της πλάκας. Στο δεξιό άκρο της πλάκας κατασκευάζεται στηθαίο εκ σκυροδέματος. Προτείνεται να τοποθετηθεί μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας που τοποθετείται με έμπηξη ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. Στην αριστερή οριογραμμή σε κάποιες θέσεις διατηρείται το υφιστάμενο έρεισμα (ακαθόριστου πλάτους) ενώ σε άλλες κατασκευάζεται έρεισμα πλάτους 0,25m. Στην δεξιά οριογραμμή σε κάποιες θέσεις διατηρείται το υφιστάμενο έρεισμα (ακαθόριστου πλάτους) ενώ σε άλλες κατασκευάζεται έρεισμα πλάτους 0,25m και από την Χ.Θ. 0+047,31 έως την 0+067,39 κατασκευάζεται τάφρος τριγωνικής διατομής. Στο πέρας της τριγωνικής τάφρου κατασκευάζεται διάταξη πλευρικής εκβολής τριγωνικής τάφρου (Π.Κ.Ε. Εγνατίας Οδού) διαμέσου της οποίας τα όμβρια οδηγούνται σε ανοικτό κανάλι διατομής ανεστραμμένου Π το οποίο διήκει επί του πρανούς του επιχώματος της οδού και καταλήγει άνωθεν του στομίου υφιστάμενου σωληνωτού οχετού. Η συνδυασμένη εκβολή σωληνωτού οχετού – καναλιού θα προστατευθεί με λιθοσύντριμμα πάχους 0,20m.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι εννέα   (9) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 406.560,56 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του  άρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης, σε έντυπο του Δήμου Αριστοτέλη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»  προϋπολογισμού δαπάνης 505.000,00 μαζί με το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους με το ποσό των 250,00€ για το έτος   2015 και το υπόλοιπο από το πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Απόφαση ΣΑ Ε571,ΤΡΟΠ.0 /27-08-2015 ΑΔΑ:6ΟΜΚ465ΦΘΘ-Γ7Ζ)  , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/2015ΣΕ57100000 ΈΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ που θα προκύψει από την δημοπράτηση.

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή .

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο στις περιπτώσεις  συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.3669/2008 (Α’116), όπως προβλέπεται στο άρθρο 242 παρ.3 του ν.4072/2012 και τις εγκυκλίους 9 & 10 του 2012, περί χορήγησης προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω Τάξη ανεξαρτήτως Έδρας  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (κύρια κατηγορία) .

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 2Α2Τάξης ανεξαρτήτως Έδρας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 8.131,21€. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές ,αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών  και τριάντα ημερών.

ΗΕγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ποσοστό 5,00% επί  της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Ηπαραλαβή των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 24-12-2015, από τον Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής με την καταβολή 15,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέ­ρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής ή στο τηλέφωνο 2377350017, υπεύθυνος: Σειράς Αστέριος

 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς