Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
- τον ΟΕΥ του Δήμου Αριστοτέλη


Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα
και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα
Οικονομικών των ΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
(άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, θα
κατατίθενται στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο στην Ιερισσό (Ιερισσός Χαλκιδικής, Τ.Κ 630 75 τηλ 2377 3
50007), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΟΥΜΠΑΣ