ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων  που περιγράφονται παρακάτω:

-Στην Τ.Κ Ολυμπιάδας,

θέση 1 ,περιοχή κόμβος Ολυμπιάδας, πλάτος 2,40 μ., μήκος 4,20 μ., επιφάνεια 6,60 τ.μ.

θέση 2 , περιοχή γηπέδου, πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ., επιφάνεια 3,80 τ.μ.

θέση 3 , περιοχή Απόπλους, πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ., επιφάνεια 3,80 τ.μ.

                                                       ΣΥΝΟΛΟ     14,20 τ.μ.

-Στην Τ.Κ Στρατονίκης

θέση 1, περιοχή παλιά γαλαρία, πλάτος 2,40 μ., μήκος 4,60 μ. ,επιφάνεια 7,00 τ.μ.

θέση 2 , περιοχή Προφήτη Ηλία, πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ., επιφάνεια 3,80 τ.μ.

θέση 3, περιοχή γηπέδου, πλάτος 1,80 μ.,μήκος 2,00 μ. ,επιφάνεια 3,80 τ.μ.

                                                       ΣΥΝΟΛΟ     14,60  τ.μ.

                                         

-Στην Τ.Κ Σταγείρων

Θέση 1 , περιοχή κούτρος ,πλάτος 2,40 μ. ,μήκος 4,60 μ. ,επιφάνεια 7,00 τ.μ.

Θέση 2 , περιοχή ορίων Σταγείρων-Στρατονίκης, πλάτος 1,80 μ., μήκος 2,00 μ., επιφάνεια 3,80 τ.μ.

Θέση 3,περιοχή νεκροταφείου, πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ. ,επιφάνεια 3,80 τ.μ.

                                                    ΣΥΝΟΛΟ   14,60 τ.μ.

-Στην Τ.Κ Νεοχωρίου

Θέση 1 , περιοχή Αγίου Δημητρίου, πλάτος 2,40 μ. ,μήκος 4,20 μ., επιφάνεια 6,60 τ.μ.

Θέση 2, περιοχή γηπέδου ,πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ. ,επιφάνεια 3,80 τ.μ.

Θέση 3,περιοχή καραούλι ,πλάτος 1,80 μ. ,μήκος 2,00 μ., επιφάνεια 3,80 τ.μ.

                                                   ΣΥΝΟΛΟ      14,20 τ.μ.

-Στην Τ.Κ Παλαιοχωρίου

Θέση 1, περιοχή γηπέδου ,πλάτος 2,40 μ. ,μήκος 4,20 μ. ,επιφάνεια 6,60 τ.μ.

Θέση 2, περιοχή πεζογέφυρα Χαβρία, πλάτος 1,80 μ., μήκος 2,00 μ. ,επιφάνεια 3,80 τ.μ.

Θέση 3, περιοχή δημοτικού σχολείου, πλάτος 1,80 μ., μήκος 2,00 μ. ,επιφάνεια 3,80 τ.μ.

                                                  ΣΥΝΟΛΟ      14,20 τ.μ.

Σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά.

Συνολική επιφάνεια διαθέσιμων δημοτικών χώρων 71,80 τ.μ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 15/02/2016.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/02/2016, ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα της έδρας του Δήμου στην Ιερισσό.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ετησίως ανά τ.μ..

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του

2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου

3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.

4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίσης  προς το 10% του  οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης  προσφοράς ήτοι  2.154 ευρώ η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας , οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10% του κατακυρωθέντος ετήσιου μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)

7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη

8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ

9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

10)Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού (αν πρόκειται για εταιρεία).

11)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,από το γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρμόδιος υπάλληλος :Καραβασίλη Ελένη Διεύθυνση Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο :2377350010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ