Προκήρυξη ΣΟΧ1/2016 - Ακύρωση

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Δήμο Αριστοτέλη , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση η πρόσληψη των ατόμων έπρεπε υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την έκδοσή της, γεγονός που δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί στις παραπάνω προθεσμίες. 

Ως εκ τούτου  η αριθμ. ΣΟΧ 1/1223/15-1-2016 ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη δεν θα ολοκληρωθεί. 

Ο Αντιδήμαρχος  Αριστοτέλη

Αργύριος  Τσακνής