Προμήθεια τροφίµων : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

         Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 22/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

         Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίµων : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2016», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ακέραιο ποσοστό, στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, προϋπολογισμού 4.784,99 με ΦΠΑ.

         Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (η περιγραφή των ειδών αναφέρεται αναλυτικά στην με αριθ. 01/2016 μελέτη), με την υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της κατηγορίας.

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/03/2016 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30', ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 31/03/2016  ημέρα Πέμπτη, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

         Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της υπηρεσίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. 84,69 Ευρώ.

         Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, Αρναία Χαλκιδικής, Τ. Κ. 630 74, τηλ.: 2372 0 22632, 2372 3 50108, 127 & 209, FAX 2372 0 22632, 23062.

Αρναία 15/03/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ