ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Τ.Κ. Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 74/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ, για την ανάθεση  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΟΔΩΝ ΤΚ Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 650.243,90 (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3669/08.

ΗΔιακήρυξη του έργου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το  υπόδειγμα τύπου Β΄όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.487/2013(ΦΕΚ2897/15-11-2013) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμωνα με τις ρυθμίσεις των Ν.4250/14,4278/14 ΚΑΙ 4281/2014(Απόφαση 338/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία (αρ.πρωτ:4591/3-11-2014)της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

1ον) Την κατασκευή τριών σωληνωτών οχετών κατά μήκος της οδού στην περιοχή ΔΕΒΕΛΙΚΙ

2ον) Την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή ΣΑΡΑΚΗΝΑ του βασικού Κλάδου 7 και έως το φρεάτιο ΦΕ1α.7.Τα βασικά στοιχεία του εν λόγω δικτύου έ-χουν ως εξής:

-      Οι αγωγοί του δικτύου των ομβρίων έχουν κλίση παράλληλη με τη φυσική κλίση του εδάφους, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής. Τοποθέτηση αγωγών με κλίση μικρότερη ή αντίθετη από αυτή του εδάφους ορίστηκε σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο σε περιπτώσεις τοπικών ανωμαλιών στο ανάγλυφο του εδάφους.

-      Το βάθος επικάλυψης των αγωγών ομβρίων είναι 1,0 m ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής. Σε ορισμένα σημεία του δικτύου όπου υπάρχουν δρόμοι με δυσμενείς κλίσεις οι αγωγοί θα τοποθετηθούν και σε μικρότερα βάθη (της τάξης των 0,70 – 0,5m).

-      Σύμφωνα με τα ΠΚΕ (Πρότυπα Κατασκευής ‘Εργων) της Εγνατίας Οδού Α.Ε., ο εγκιβωτισμός των αγωγών που διέρχονται από οδό θα πρέπει να γίνεται ως εξής:

Οι αγωγοί θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C12/15 των 300 kg τσιμέντου / m3 σε όλο το ύψος και πλάτος της εξωτερικής διαμέτρου τους. Το πάχος του σκυροδέματος στον πυθμένα και την άντυγα του αγωγού θα είναι ίσο με το 1/4 της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού. Μετά τον εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, όλοι οι αγωγοί θα υπερκαλύπτονται με κοκκώδη υλικά μέχρι το ύψος των στρώσεων της οδοστρωσίας (βλ. σχέδιο Υ_ΟΡ-5).

-      Βάθη μεγαλύτερα του 1,0m προβλέπονται κατά τμήματα μόνο σε περιπτώσεις αρνητικής κλίσης των οδών διέλευσης των αγωγών. Γενικά το βάθος εκσκαφής ποικίλει από 1,20 ως 1,85 m περίπου. Για τους αγωγούς με διάμετρο μεγαλύτερη από 450 απαιτείται αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος.

-      Αναφορικά με τη θέση των αγωγών στον δρόμο, κατά κανόνα οι αγωγοί θα τοποθετηθούν κατά μήκος του άξονα των δρόμων.

-      Το πλάτος του σκάμματος θα είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στον πίνακα των τυπικών σκαμμάτων της ΠΚΕ.

-      Κριτήριο για την επιλογή των σωλήνων αποχέτευσης είναι η αντοχή τους σε φθορά που προκαλείται από τις φερτές ύλες (άμμο) που μεταφέρονται στους αγωγούς μαζί με τα όμβρια. Σαν υλικό των αγωγών επιλέγεται το πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς, γιατί είναι ελαφρύ και ανθεκτικό σε σχέση με τους τσιμεντοσωλήνες, δεν διαβρώνεται και αντέχει καλύτερα από το PVC στις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παρουσιάζει μικρότερες απώλειες τριβής και έχει καλλίτερη συμπεριφορά σε θραύση σε σχέση με το PVC. H αντοχή των σωλήνων σε υδραυλική πίεση λειτουργίας θα είναι 10Αtm.

-    Για τη συλλογή των ομβρίων από την επιφάνεια των δρόμων και τη διοχέτευσή τους στους αγωγούς ομβρίων, θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες θέσεις, κατά μήκος των δρόμων και στις διασταυρώσεις αυτών. Τα φρεάτια θα έιναι τύπου Φ1Ν κατά τις ΠΚΕ με τετραγωνική κάτοψη, βάθος μεταβλητό και θα διαθέτουν σχάρα και χώρο κατακράτησης στερεών, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση και να μη φράζουν εύκολα. Η απόσταση μεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής θα είναι γενικά της τάξης των 20-25m και εξαρτάται από τις θέσεις των εγκάρσιων δρόμων κατά μήκος των συλλεκτήρων όπου μπορεί να είναι μικρότερη. Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς των ομβρίων θα γίνει με αγωγούς PΕ 315 που θα εγκιβωτιστούν σε άμμο.

3ον) Ασφαλτόστρωση των Κλάδων 3,4,6 και 7 της περιοχής ΣΑΡΑΚΗΝΑ (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας).Τα βασικά στοιχεία του εν λόγω έργου έχουν ως εξής:

-Το σύνολο των οδικών τμημάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία ΔV. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής.

-    Η χάραξη ακολουθεί – ανά περίπτωση – τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

-    Η τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται – ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις – προσομοιάζει τη διατομή ε2 των ΟΜΟΕ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50Km/h και το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 20Km/h έως 50Km/h ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομηκές καμπύλες της οδού. Επίσης επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδικών τμημάτων.

-    Η επιλεγείσα διατομή προσομοιάζει τη διατομή ε2 των ΟΜΟΕ και διαθέτει μέσο πλάτος ίσο με το πλάτος των υπό βελτίωση οδών όπως αυτό ορίζεται στην υφιστάμενη μελέτη ρυμοτομίας, ήτοι: 4,00μ πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας με την κατασκευή ρείθρων-κρασπέδων στις εκατέρωθεν οριογραμμές και πρόβλεψη εκατέρωθεν πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ (ανά οριογραμμή).

-    Καθώς οι υπό μελέτη οδοί θα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων προτείνεται – εν γένει -  η διαμόρφωση της σκάφης των υφιστάμενων οδών σε όλο το μήκος τους και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας που παρατίθενται παρακάτω, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. Υπογραμμίζεται ότι λόγω των παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης.

-    Οι τυπικές διατομές των υπό μελέτη οδών παρουσιάζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα σχέδια της υποβληθείσας μελέτης οδοποιίας.

-    Οι ανάγκες υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα καλυφθούν από νόμιμα λατομεία της περιοχής. Το σύνολο των προτεινόμενων υλικών – εργασιών θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

-    Προβλέπεται η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και η διαγράμμιση των οδικών τμημάτων (Κλάδων) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας.

 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ,.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του  άρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης, σε έντυπο του Δήμου Αριστοτέλη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΚ Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ»  προϋπολογισμού δαπάνης 650.243,90μαζί με το ΦΠΑ (24%).

Το έργο χρηματοδοτείταιμε το ποσό των 400,00€    από Ιδίους Πόρους , για το έτος   2016 και το υπόλοιπο από το πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Απόφαση ΣΑ Ε571,ΤΡΟΠ.0 /27-08-2015 ΑΔΑ:6ΟΜΚ465ΦΘΘ-Γ7Ζ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/2015ΣΕ57100000 ΈΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ που θα προκύψει από την δημοπράτησηκαι υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/06/2016ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή .

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο στις περιπτώσεις  συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.3669/2008 (Α’116), όπως προβλέπεται στο άρθρο 242 παρ.3 του ν.4072/2012 και τις εγκυκλίους 9 & 10 του 2012, περί χορήγησης προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 1η και άνωΤάξη ανεξαρτήτως Έδρας  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (κύρια κατηγορία) .

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 2Α2Τάξης ανεξαρτήτως Έδρας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 10.396,56€. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές ,αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών  και τριάντα ημερών.

ΗΕγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ποσοστό 5,00% επί  της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Ηπαραλαβή των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη23-06-2016, από τον Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής με την καταβολή 15,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέ­ρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής ή στο τηλέφωνο 2377350017, υπεύθυνος: Σειράς Αστέριος

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς