Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 23-06-2016 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-06-2016, με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  10.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 15.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.

Διαβάστε την περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης, καθώς και τους αναλυτικούς όρους αυτής στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ