ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

          Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 106/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

          Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 74.333,04 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθ. 37/2016 Μελέτης, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/08/2016 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', στα γραφεία της έδρας του Δήμου στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 08/08/2016 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που αποδεδειγμένα έχουν εμπειρία στις εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη και να διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή της. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

          Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50209, 108, 127, FAX 2372 0 23062 (Τ.Κ. 630 74 Αρναία), για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22214.

          Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 1.198,92 €.

          Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και θα δημοσιευθεί μία φορά, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Αρναία 19/07/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ