ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςανοικτόδημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεσητου έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωναμε τις διατάξεις του ν. 3669/08.

ΗΔιακήρυξη του έργου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τουπόδειγμα τύπου Β΄όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.487/2013(ΦΕΚ2897/15-11-2013) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμωνα με τις ρυθμίσεις των Ν.4250/14,4278/14 ΚΑΙ 4281/2014(Απόφαση 338/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία (αρ.πρωτ:4591/3-11-2014)της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Ολυμπιάδας, λόγω μη πρόβλεψηςκατά την κατασκευή του.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η τοποθέτηση600αναμονώναποχέτευσης, με μέση απόστασηπαροχής από τον άξονα του δρόμουέως το όριο του οικοπέδου 5,00 μ , από σωλήνα PVC σειράς 41 διαμέτρου Φ 160,επί του κεντρικού αγωγού του οικισμού, για την παροχέτευση και μεταφορά των λυμάτων στον τελικό αποδέκτη τους (εελ). και η πλήρη αποκατάσταση του χώρου των εκσκαφών στην αρχική του μορφή.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι έξι(6) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 97.704,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, τουάρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης, σε έντυπο του Δήμου Αριστοτέλη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους με το ποσό των 10.000,00€ για το έτος 2016 και το υπόλοιπο ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του έργουκαι υπόκειται στις κρατήσειςΥπόκειται στις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 (Φ.Ε.Κ. 208 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν. 3470/2006 (Φ.Ε.Κ. 132Α΄) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/08/2016ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα διενεργηθείσε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη τηςη Προϊσταμένη Αρχή .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνωΤάξη ανεξαρτήτως Έδραςγια έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κύρια κατηγορία).

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 2Α1Τάξης ανεξαρτήτως Έδρας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 1.954,08 €. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές ,αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνώνκαι τριάντα ημερών.

ΗΕγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ποσοστό 5,00% επίτης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Ηπαραλαβή των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη11-08-2016, από τον Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής με την καταβολή 15,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέ­ρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής ή στο τηλέφωνο 2377350017, υπεύθυνος: Σειράς Αστέριος

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς