Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 167 του Ν 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-09-2013) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού,
3. Το άρθρο 22 (μέρος 4) του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, στο οποίο προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή,
4. Την υπ’ αριθμ. 4533/19-02-2016 βεβαίωση του Προισταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον Προυπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος,
5. Τη με αριθμό 37/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1),
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./161/17153/23-09-2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αριστοτέλη,
 
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση, με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Αριστοτέλη, με σχέση έμμισθης εντολής.

1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των  Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αριστοτέλη και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

2. Θα έχει έδρα την Ιερισσό.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη, στην Ιερισσό και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων,

3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ2/17132/0022/28.02.2012 (ΦΕΚ 498/28.02.2012 τεύχος Β') που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρο 22 ν. 4024/2011.

4. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Αριστοτέλη και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

5. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι δικηγόροι, μέλη τoυ Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο,
β) Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους),
ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, στο Δήμο Αριστοτέλη, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα,
δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και  ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ).

7. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

8. Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.Για την επιλογή και πρόσληψη, λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών, η οικογενειακή του κατάσταση και η παρουσία του στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας, στην έδρα του Δήμου, τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο Συντελεστής
Προσωπικότητα 10
Επιστημονική Κατάρτιση 5
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης 10
Επαγγελματική Πείρα 10
Επαγγελματική Επάρκεια 10
Γνώση ξένων γλωσσών 5
Οικογενειακή κατάσταση 5
Παρουσία στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, στην έδρα του Δήμου, τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα 45

9. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από:
α) δικαστικό αντιπρόσωπο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ως μέλη,
γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αριστοτέλη, ως μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Αριστοτέλη.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα, το πολύ, από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

10. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

11. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη. 
Αρμόδιος κα. Κωνσταντίνα Πέτρου, διεύθυνση: Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου όρους 2, τηλέφωνο 2377 3 50003.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΟΥΜΠΑΣ