Προκήρυξη ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Αριστοτέλη

Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

  1. Την υπ’αριθμ.64/30-03-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη έτους 2016.
  2. Την υπ’αριθμ. 7243/06-05-2016 εισηγητική έκθεση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αριστοτέλη Ν.Χαλκιδικής (ανταποδοτικού χαρακτήρα)»
  3. Την υπ΄ αριθμ. 21782/29-6-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Αριστοτέλη η απασχόληση σαράντα εννέα (49) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αριθμ. 16587/1-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  4. Την υπ΄ αριθμ. 269/29-8-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  5. Το υπ΄ αριθμ. 23441/14-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 269/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αριστοτέλη».
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΕΚ 2720/τ. Β΄/18-11-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Την υπ΄ αριθμ. 36062/23-11-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
  8. Το υπ΄ αριθμ. 36049/23-11-2016 βεβαίωση του Αντιδημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη περί ύπαρξης κενών θέσεων, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του παραπάνω Δήμου.
  9. Το υπ΄ αριθμ. ΕΞ/428898/2889/19-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα: «Καθορισμός ομάδας και ειδικότητας».

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

1

102

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (Γκρέϊτερ)

8 μήνες

1

103

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

8 μήνες

1

104

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

2

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διεύθυνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπούλου Χρυσούλας (τηλ.επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104) και στο Δημοτικό Κατάστημα Παναγίας Τ.Κ. 63076 Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ, απευθύνοντας την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κου Δούκα Κύρκου (τηλ.επικοινωνίας: 2372350202). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 2 Δεκεμβρίου 2016 έως και 12 Δεκεμβρίου 2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ