Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ2/2016 - ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

Ο Δήμος Αριστοτέλη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ2/2016.