Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ3/2016.