ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις για το αρθ.19.3 της αναλυτικής διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: 

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ για την εκπόνηση α) Αρχιτεκτονικών Μελετών, β) Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, γ) Στατικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών Μελετών, ε)  Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών Μελετών και στ) Ενεργειακών Μελετών για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στο σχεδιασμό κτιριακών υποδομών.», αριθ. Μελέτης: 55/2016.

Κατόπιν ερώτησης που υπεβλήθη από ενδιαφερόμενη εταιρεία μελετών, για τη διατύπωση του αρθ.19.3 της εγκεκριμένης αναλυτικής διακήρυξης του θέματος, σχετικά με την αναφορά των όρων «Αναθέτουσα Αρχή» και «Δημοτικά Κτίρια», δίδεται η ακόλουθη διευκρίνιση:

Η «Αναθέτουσα Αρχή» του αρθ.19.3 δεν ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού, όπως επίσης τα «Δημοτικά Κτίρια» του αρθ.19.3, για τα οποία έχουν εκπονηθεί παρόμοιες μελέτες, δεν ταυτίζονται με τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου που διεξάγει τον διαγωνισμό. Ως «Αναθέτουσα Αρχή» νοείται οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή – ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Ελλάδας, ενώ ως «Δημοτικά Κτίρια», οποιοδήποτε κτίριο κοινωφελούς χρήσης εμπίπτει στο πεδίο ενεργειών  αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, για το οποίο οι διαγωνιζόμενοι έχουν εκπονήσει μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε εμπροθέσμως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα που έκανε την ανάθεση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση του αρθ.19.3. :

«Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η  ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική  καταλληλότητα  που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.»,γίνεται κατανοητό ότι οι απαιτήσεις της ειδικής τεχνικής ικανότητας είναι δυνατόν να καλυφθούν από οποιαδήποτε σύμπραξη ή κοινοπραξία μελετητών, είναι ενεργή την τελευταία πενταετία, στην Ελλάδα και παράγει έργο στις ζητούμενες κατηγορίες μελετών, με συνέπεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Τα ίδια ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατυπώσεις του αρθ.19.3 της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού με αριθ. Μελέτης 54/2016.