Προμήθεια ειδών ένδυσης (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 173/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης ποσού 9.407,76 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου Αριστοτέλη.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 209, 50127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 35113400-3

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL527

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά την προμήθεια ειδών προστασίας  του  προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη που τα δικαιούται, όπως καθορίζονται από το Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 

8. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

-  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07.12.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:01:00.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27.12.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 04.01.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα ημέρες (90) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6061.01 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Αριστοτέλη.

 

12. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

13. Διάρκεια σύμβασης: Υλοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

14. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 151,74 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ..

 

15. Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 8 της Διακήρυξης.

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) φέροντας κωδικό ΑΔΑΜ και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr), τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των 3 Δ.Ε.. Επίσης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρναία 01/12/2017

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ