Καθορισμός τιμής διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες χρήστες των Λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 93/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΩΝΜ465Θ75-5ΒΩ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή του καθορίστηκε η τιμή διάθεσης ρεύματος – νερού. Η τιμή νερού διαμορφώθηκε στα 2 €/m3. Η τιμή ρεύματος διαμορφώθηκε στα 0,5 €/kWh.

Ενημερώνει επίσης ότι με την υπ’ αριθμ. 100/26-10-2017 (ΑΔΑ: 945Δ465Θ75-990 ) παρέχεται έκπτωση 40% στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες χρήστες των Λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Λιμένες δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Α. να έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη (προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την έδρα).

2. Να καταβάλλουν τακτικά τα Τέλη Ελλιμενισμού (να προσκομίζεται η απόδειξη καταβολής Τελών Ελλιμενισμού τουλάχιστον μέχρι του προηγούμενου μηνός).

3. Ο κάθε επαγγελματίας δύναται να έχει μόνο ένα σημείο παροχής ρεύματος-νερού ανά σκάφος.
Ολόκληρες οι αποφάσεις βρίσκονται αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη και του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και στις ιστοσελίδες των δύο φορέων.

Ενδεικτικά:

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η τιμή νερού στα 2,00 €/m3

Η τιμή ρεύματος 0,50 €/kWh  Η τιμή νερού στα 1,20 €/m3

  Η τιμή ρεύματος 0,30 €/kWh

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23770 41212
E-mail: lim.tam.operations@dimosaristoteli.gr


Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη